Spring naar inhoud

Begraven

Bij een begrafenis wordt de overledene, meestal in een kist of in een ander omhulsel, naar het graf gebracht. De kist wordt geschouderd door dragers of op een rijdende baar geplaatst. U bepaalt zelf of de kist wel of niet daalt in uw aanwezigheid. Het dalen van de kist gebeurt standaard met een liftje. Sommige nabestaanden willen liever zelf de kist met touwen in het graf laten zakken. Dit is erg zwaar en kan ook wel eens mis gaan.

Voorafgaand aan de begrafenis zijn er enkele belangrijke keuzes om te maken. Keuzes over het soort graf en de gewenste graflocatie. Daarbij is vooral het onderscheid tussen een algemeen graf en een eigen particulier graf van belang.

Zie onderstaande titels voor meer informatie per rustplaats.

Algemene graven

Op de begraafplaats aan de Nassauweg wordt gebruik gemaakt van algemene grafkelders die drie graflagen diep zijn. Hier heeft u de keuze voor een uitgiftetermijn van 10 of 15 jaar. Op de begraafplaats aan de Zuidendijk zijn er algemene zandgraven van twee graflagen diep welke voor 15 jaar worden uitgegeven.

De overledenen die in een algemeen graf worden bijgezet zijn onbekenden van elkaar. Begraving geschiedt op volgorde van binnenkomst; u heeft als nabestaande geen zeggenschap over wie er in het graf begraven worden.

Uitgiftetermijn

De uitgiftetermijn van een algemeen graf kan nooit worden verlengd. Na 10 of 15 jaar houdt het graf op te bestaan. De grafbedekking wordt verwijderd en de stoffelijke resten worden ‘geruimd’. Deze resten worden dan overgeplaatst naar een verzamelgraf op de begraafplaats. Voordat de graven worden opgeheven zullen de belanghebbenden worden aangeschreven en met daarbij de optie tot opgraven en herbegraven in een particulier graf of cremeren. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Administratie en Informatie.

Particuliere graven

Op de begraafplaats Essenhof is het mogelijk om in een particulier graf begraven te worden. Een particulier graf biedt plaats aan één of twee overledenen. Bij de uitgifte van het grafrecht beslist u voor hoeveel overledenen het graf geschikt moet worden gemaakt. Deze beslissing kan daarna niet meer worden gewijzigd.

Grafkeuze

De beheerder van Essenhof wijst particuliere graven op volgorde toe. U kunt ook op afspraak een graf uitzoeken, bijvoorbeeld bij dichtbij het graf van een ander familielid of dicht bij de ingang van de begraafplaats als u niet zo ver wilt lopen. Een gewenste plek krijgen lukt natuurlijk alleen als de plaats die u wenst vrij is voor uitgifte. Bijzonder zijn hier ook de natuurstenen wandgraven, waar in elke afzonderlijke nis één overledene kan worden bijgezet. 

Op de begraafplaats aan de Zuidendijk is het uitzoeken helaas niet mogelijk.

Het komt ook voor dat iemand, bij leven, alvast een graf reserveert. Vanaf het moment van reserveren bent u, naast de reserveringskosten ook grafrechten en onderhoudsrechten verschuldigd. Ook al is het graf nog niet in gebruik, de uitgiftetermijn is al wel ingegaan. 

Rechthebbende

Na de tenaamstelling van het graf ontvangt u een grafakte waarin uw uitsluitend recht op deze graflocatie is vastgelegd. Vanaf dat moment bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt niet alleen hoeveel en welke overledenen er in dat graf begraven worden, maar u heeft ook het wettelijk recht om na afloop van de uitgiftetermijn, steeds opnieuw de grafrechten te verlengen. Een particulier graf kan na afloop van de uitgiftetermijn per keer met maximaal 20 jaar worden verlengd.

Grafrechten kunnen, onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld; na overlijden rechthebbende), worden overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende. Zo kunnen particuliere graven voor meerdere generaties behouden blijven.

Algemeen kindergraf

Kinderen tot en met 11 jaar kunnen begraven worden in een algemeen kindergraf dat plaats biedt aan maximaal twee overleden kinderen. Deze graven hebben kleinere afmetingen en liggen bij elkaar op een speciaal gedeelte van de begraafplaats. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'kleine' en 'grote' kindergraven. De afmetingen van het kistje of het omhulsel waarin het kindje gewikkeld is, zijn bepalend voor de grafmaat. In een klein kindergraf is de maximale lengte van een kistje 85 centimeter.
Verder gelden dezelfde bepalingen als voor een algemeen graf voor volwassenen: de uitgiftetermijn is 15 jaar. Daarna wordt het grafje opgeheven.

Particulier kindergraf

Op beide begraafplaatsen voorziet de Kinderhof ook in particuliere kindergraven. Deze zijn bestemd voor een overleden kind van 0 t/m 11 jaar. Hiermee komt Essenhof tegemoet aan de wens van veel ouders om hun overleden kind een ‘eigen’ individuele rustplaats te bieden. 

De kindergraven hebben een speciale afmeting en zijn goedkoper dan een regulier graf voor volwassenen. Na het aflopen van de uitgiftetermijn hebben de rechthebbenden de mogelijkheid om de grafrechten steeds opnieuw te verlengen.

Kinderen kunnen ook altijd in een particulier graf voor volwassenen begraven worden. Dit biedt de mogelijkheid om als ouders later met het overleden kind herenigd te worden; iets wat in een kindergraf niet mogelijk is.

Graf- en onderhoudsrechten

Grafrechten

Grafrechten geven recht op het gebruik van een bepaalde plek op de begraafplaats voor een bepaalde periode. Het grafrecht staat los van het feit of de graflocatie daadwerkelijk in gebruik genomen wordt. Dat gebeurt pas wanneer er een begrafenis of bijzetting plaatsvindt; hiervoor betaalt u dan aparte begraafrechten. Al deze rechten, evenals het onderhoudsrecht, worden bij gemeentelijke begraafplaatsen zoals Essenhof in rekening gebracht in de vorm van een belastingaanslag. Het zijn publiekrechtelijke heffingen die door de gemeenteraad worden vastgesteld. Bij grafrechten en de bijbehorende gebruiksrechten van de graflocatie zijn er belangrijke verschillen tussen een algemeen graf of een particulier graf.

Onderhoudsrechten

Het onderhoudsrecht is een verplichte bijdrage voor iedereen die rechthebbende of belanghebbende is van een graflocatie of urnenlocatie.

Het onderhoudsrecht is een bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats in zijn geheel, met inbegrip van alle grafvelden en urnenlocaties, het aanwezige groen, de bomen, de paden en andere terreinvoorzieningen. Voor het onderhoud van de rustplaats zelf en het monument, is de rechthebbende of belanghebbende verantwoordelijk.

Meldingen

Het kan zijn dat u vragen heeft over het onderhoud van de begraafplaats of dat er problemen zijn met de grafbedekking of beplanting van uw graflocatie.

U kunt hiervan melding doen bij de afdeling Administratie en Informatie, waarin de afdeling Beheer deze in behandeling neemt. Wanneer u vragen heeft over de grafbedekking is het raadzaam om u eerst op de hoogte te stellen van de regels die hiervoor zijn vastgesteld.

Voorschriften grafbedekking

Voor het plaatsen van een gedenkteken (dit kan een grafmonument zijn, maar ook een naamplaat of sierurn) heeft u altijd  een vergunning nodig.

In de Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking staat precies omschreven wat u wel en niet op het graf mag plaatsen en wat de toegestane afmetingen en materialen zijn.